| سـعدی | خـوانـدن بـه وقـت عـاشقـی ... !


HOMƎ ^ ᗩᖇCHIVƎ ^ Ǝ-MᗩIL ^ CMᗩTHEME ^ PᖇOFILƎ

جمعه نهم فروردین 1392
شروع...!!!!
تبادل لینک : نـــــــــــــــــــدآریم !

نظر دادن :  نـــــــــــــــــــــدآریم !

برآیـــ دلـــ خودمـ مینویسمــــ !!!

خوشتـ نیومد :» بهـ سلامـتــ «:

16:8 ıl мόh3η
شنبه بیست و سوم فروردین 1393
شـایـد شـروع !

بانو بیدار شو !
یک پاکتِ سیگار بخریم
یک جعبه دستمال کاغذی
کمی عرق سگی
برویم در خانه حسین پناهی را بزنیم
آنقدر شعر بخوانیم و گریه کنیم
تا عمو حسین از صرافتِ رگهایش بیفتد
سرِ راه برگشتن
تیغ میخریم
من رگ لالههای باغچه را میزنم ...
تو تولدی دوباره را مینویسی
من زار میزنم
بانو !!!
هیچ زنی
در آستانه ی هیچ فصلِ سردی نیست
تو کنارِ یک پنجره
رو به باغِ همسایه
میخوابی
و در نگاه خاکستری من
جاودانه میشوی ....

16:36 ıl мόh3η
جمعه شانزدهم فروردین 1392
پایانــــــــــــــــــ !
زیرپتوی تارشب، بغض گلومومی شکنم که هیچ کی باخبرنشه، اونی که می شکنه منم قصه ی من حکایت گریه ی تلخ و بی صداست کو کسی که منوفقط به خاطرخودم بخواد باز یکی بود یکی نبود،به زیرگنبد کبود سهم من ازستاره حتی یه چشمکم نبود چرایه قلب ساده رو کسی ازم نمیخره چرا همیشه بی کسی،سهم دل ساده تره؟

+

از تو هیچی نمیخواستم جز.....

+

خوشالم که خوشالی.....

+

من بدم ...تو خوب....

+

لعنت به من...

+

دلم تنگ میشه...

+

آخ قلبم.....

+

حواست همیشه به تایپت بود...اما به من نهـ

+

گفتی باعث شدی عوض بشم...یادته ؟..از این به بعد .....

+

حلال کن

+

بای !

20:53 ıl мόh3η